Лексика

2503

21.02.2023

Рівень Intermediate в бізнес-англійській: знання, навички, словник

Середній рівень володіння англійською (Intermediate, B1) є основою для подальшого розвитку твоїх навичок і знань. На цьому рівні ти матимеш тверде розуміння базової граматики, лексики та структури речень і продовжуватимеш розвивати ці навички, щоб досягти більшої свободи та впевненості у англійській мові.

Зміст

1. Навички в англійській на рівні Intermediate

2. Теми занять і лексика

3. Граматика рівня Intermediate

4. Бізнес-англійська на рівні Intermediate онлайн

Ділова англійська на рівні Intermediate означає базове розуміння мови в бізнес-середовищі та здатність ефективно спілкуватися в різних робочих ситуаціях. Рівень кваліфікації Intermediate є вирішальним для професіоналів, які хочуть покращити свої навички ділового спілкування та розширити свої можливості на світовому ринку.


Навички в англійській на рівні Intermediate
 

На рівні B1 носій ділової англійської отримує та вдосконалює такі навички.

 1. Розуміння ділових текстів. Студент рівня Intermediate може зрозуміти основні ідеї складних ділових текстів, включаючи технічні тексти у своїй галузі спеціалізації. Наприклад, він може прочитати й зрозуміти звіт про ринкові тенденції та проаналізувати представлені дані.

 2. Ефективне спілкування під час ділових зустрічей. Можливість брати участь у ділових зустрічах, висловлювати думки та плани, а також брати участь у дискусії, говорити чітко та лаконічно. Вміння ставити запитання та висловлювати думки в шанобливій і професійній манері.

 3. Вміння писати ділові електронні листи. Людина, яка володіє діловою англійською на рівні Intermediate, вміє писати професійні електронні листи та повідомлення з використанням відповідного тону, граматики та лексики.
   

Рівень Intermediate в бізнес-англійській: знання, навички, словник - 1

Рівень B1 Intermediate – міцна база для твоєї англійської
 

Досягнення рівня Intermediate в англійській дає глибоке розуміння граматичних структур, таких як часи, умовні речення та модальні дієслова, а також запас специфічної лексики для бізнес-контексту, наприклад, сфери фінансів, маркетингу чи HR. Крім того, рівень Intermediate вимагає здатності розуміти та використовувати більш складну мову, пов’язану з бізнесом, яка зустрічається, зокрема, в контрактах, звітах і презентаціях.


Теми занять і лексика
 

Одним із ключових компонентів курсів ділової англійської на рівні Intermediate є напрацювання великого та функціонального словникового запасу. Щоб ефективно спілкуватися в професійному середовищі, важливо мати повне розуміння специфічних для бізнесу термінів і виразів. 

Найпопулярніші теми, які розглядаються на курсах бізнес-англійської рівня Intermediate, – це, зокрема, business communication (ділова комунікація), project management (управління проєктами), negotiation and conflict resolution (переговори та вирішення конфліктів), leadership and teamwork (лідерство та командна робота), strategic planning and decision-making (стратегічне планування та прийняття рішень), а також низка тем, пов'язаних конкретно з твоєю спеціальністю та видом робіт, які ти виконуєш (маркетинг, HR-менеджмент, фінанси тощо). Кожна з цих тем передбачає вивчення лексики, пов’язаної з бізнесом: від загальних слів і фраз до більш специфічних термінів і виразів. Розглянемо приклади.

Словник рівня Intermediate на тему Business Communication:

 1. Business correspondence – ділове листування
 2. Networking – нетворкінг, налагодження робочих контактів
 3. Presentation skills – презентаційні навички
 4. Verbal communication – вербальна комунікація
 5. Interpersonal skills – навички міжособистісного спілкування
 6. Business writing – ділове письмо
 7. Email etiquette – етикет електронного листування
 8. Effective communication – ефективне спілкування
 9. Public speaking – публічні виступи
   
 • Networking is an essential part of building professional relationships and advancing your career. – Нетворкінг є важливою частиною побудови професійних зв'язків і просування вашої кар’єри.

 • In today's digital age, email etiquette is a crucial aspect of business communication. – У сучасну цифрову епоху етикет електронного листування є вирішальним аспектом ділового спілкування. 

 • Public speaking is a critical skill in business and requires thorough preparation and practice to deliver effective presentations. – Публічні виступи є критично важливою навичкою в бізнесі й вимагають ретельної підготовки та практики для проведення ефективних презентацій.

Словник рівня Intermediate на тему Project Management:

 1. Task delegation – делегування завдань
 2. Resource allocation – розподіл ресурсів
 3. Risk management – управління ризиками
 4. Progress tracking – відстеження прогресу
 5. Team collaboration – командна робота
 6. Stakeholder management – управління зацікавленими сторонами
 7. Budget control – контроль за бюджетом
 8. Project scope – обсяг проєкту
 9. Quality assurance and control – забезпечення та контроль якості
   
 • If we delegate tasks effectively, we can ensure that each team member has a clear understanding of their responsibilities and that the project is completed on time. – Якщо ми ефективно делегуємо завдання, ми можемо гарантувати, що кожен член команди чітко розумітиме свої обов’язки та що проєкт буде завершено вчасно.

 • By collaborating as a team, we have been able to identify potential risks and develop contingency plans to mitigate them. – Співпрацюючи як команда, ми змогли визначити потенційні ризики та розробити плани на випадок непередбачених ситуацій, щоб їх пом’якшити.

 • Risk management is an important aspect of project management so it will be necessary to regularly assess and address any potential risks throughout the project timeline. – Управління ризиками є важливим аспектом управління проєктом, тож необхідно буде регулярно оцінювати та розглядати будь-які потенційні ризики протягом усього терміну реалізації проєкту.
   

Рівень Intermediate в бізнес-англійській: знання, навички, словник - 2

На рівні B1 Intermediate ти вивчиш основну лексику для роботи
 

Словник рівня Intermediate на тему Negotiation and Conflict Resolution:

 1. Win-win negotiation – безпрограшні, взаємовигідні переговори
 2. Interest-based bargaining – торг на основі інтересів
 3. BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) – BATNA (найкраща альтернатива обговорюваній угоді)
 4. Interest identification – ідентифікація інтересу
 5. Communication skills – комунікативні навички
 6. Collaborative problem solving – спільне вирішення проблем
 7. Position vs. interest – позиція проти інтересів
 8. Mediation – посередництво
 • During the win-win negotiation, both parties agreed to find a mutually beneficial solution. – Під час win-win переговорів обидві сторони погодилися знайти взаємовигідне рішення.

 • Our team uses collaborative problem solving to resolve conflicts in a constructive manner. – Наша команда використовує спільне вирішення проблем для вирішення конфліктів у конструктивний спосіб.

 • The manager was able to effectively manage the escalation of the situation thanks to his communication skills. – Менеджер зміг ефективно керувати ескалацією ситуації завдяки своїм комунікативним навичкам.

Словник рівня Intermediate на тему Leadership and Teamwork:

 1. Team building – командоутворення, тімбілдинг
 2. Collaboration – співпраця
 3. Emotional intelligence – емоційний інтелект
 4. Decision making – прийняття рішень
 5. Conflict resolution – вирішення конфліктів
 6. Motivation – мотивація
 7. Mentorship – наставництво
 8. Vision and strategy creation – створення бачення та стратегії
   
 • The CEO emphasized the importance of team building activities in order to strengthen the cohesion of the team. – Генеральний директор підкреслив важливість тімбілдингу для зміцнення згуртованості команди.

 • The manager stated that motivating employees is key to achieving company goals. – Керівник зазначив, що мотивація співробітників є ключем до досягнення цілей компанії.

 • The HR director discussed the benefits of developing emotional intelligence for effective leadership and teamwork. – Директор з персоналу обговорив переваги розвитку емоційного інтелекту для ефективного лідерства та командної роботи.

Словник рівня Intermediate на тему Strategic Planning and Decision-Making:

 1. SWOT analysis – SWOT-аналіз
 2. Competitor analysis – аналіз конкурентів
 3. Strategic vision – стратегічне бачення
 4. Goal setting – постановка цілей
 5. Resource allocation – розподіл ресурсів
 6. Action plan – план дій
 7. Data analysis – аналіз даних
 8. Key performance indicators (KPIs) – ключові показники ефективності
   
 • The company has conducted a SWOT analysis to identify its strengths, weaknesses, opportunities, and threats before making any major decisions. – Компанія провела SWOT-аналіз, щоб визначити свої сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, перш ніж приймати будь-які важливі рішення.

 • We use Key Performance Indicators (KPI) to measure the success of our strategies and make informed decisions in the future. – Ми використовуємо ключові показники ефективності (KPI), щоб вимірювати успішність наших стратегій і приймати обґрунтовані рішення в майбутньому.

 • The management team sets clear goals each quarter to ensure that the company is on track to achieve its long-term objectives. – Керівництво щоквартально ставить чіткі цілі, щоб гарантувати, що компанія на шляху до досягнення своїх довгострокових цілей.


Граматика рівня Intermediate
 

Граматика є важливою складовою будь-якого мовного курсу. На заняттях із бізнес-англійської їй приділяється особлива увага, адже в діловому спілкуванні помилки неприпустимі. На курсах рівня B1 Intermediate ти зосередишся на вивченні всіх часів англійської мови та інших складних граматичних структур. Приклади розглянемо детальніше.

1. Passive Voice

Студенти вчаться використовувати пасивний стан для опису дій, які підмет не виконує самостійно, а навпаки – відчуває на собі. Виконавця дії можна вказувати, але він і може залишатися невідомим, це не так важливо для контексту.

 • The report had been written by the intern. – Звіт був написаний стажером.

 • This project is being completed on time. – Цей проєкт виконується вчасно.

 • Your proposal will be accepted by the client. – Ваша пропозиція буде прийнята клієнтом.

2. Conditionals

Ти навчишся використовувати різні типи умовних речень (0-3) для вираження як гіпотетичних, так і нереальних сценаріїв у різних часах.

 • If the project is completed before the deadline, the team would receive a bonus. – Якщо проєкт буде завершено до дедлайну, команда отримає бонус.

 • If the market trend changes, we will have to adjust our sales strategy. – Якщо ринкова тенденція зміниться, нам доведеться коригувати стратегію продажів.

 • If the company had invested in new technology earlier, it would have increased productivity. – Якби компанія інвестувала в нові технології раніше, це підвищило б продуктивність.

3. Reported Speech

Практика непрямої мови з використанням різних граматичних часів, які вивчаються на рівні Intermediate.

 • The manager said that the company was looking for new ways to reduce costs. – Керівник зазначив, що компанія шукає нові шляхи зниження витрат.

 • Our customer complained that the product had not been delivered on time. – Наш клієнт поскаржився, що товар не був доставлений вчасно.

 • The HR director informed the staff that the company would provide additional training opportunities in the future. – Директор з персоналу повідомив співробітникам, що в майбутньому компанія надасть додаткові можливості для навчання.

4. Modal Verbs

Протягом курсу ти практикуватимеш використанням таких модальних дієслів як must, can, may, should для вираження різних ступенів певності, можливості чи обов'язку.

 • Employees must have followed the company's code of conduct. – Співробітники повинні дотримуватися кодексу поведінки компанії.

 • The company can expand its market reach through new partnerships. – Компанія могла розширити свій ринок за рахунок нових партнерств.

 • The CEO might attend the industry conference next month. – Генеральний директор може відвідати галузеву конференцію наступного місяця.

5. Prepositions of Time and Place

На рівні Intermediate ти розбереш випадки використання прийменників часу та місця (in, on, at) на прикладах із ділового контексту.

 • The meeting was scheduled for yesterday at 10 a.m. – Зустріч була призначена на 10:00 вчорашнього дня.

 • The company has been located in the city center for several years. – Компанія вже кілька років розташована в центрі міста.

 • The deadline for the project is in two weeks from now. – Кінцевий термін реалізації проєкту – за два тижні.

Ти навчишся застосовувати граматичні структури в реальних бізнес-ситуаціях, таких як написання електронних листів, проведення презентацій та укладання угод. А міні-тести після кожного заняття допоможуть закріпити матеріал.
 

Рівень Intermediate в бізнес-англійській: знання, навички, словник - 3

Граматика на курсі Intermediate досить складна й знадобиться тобі в повсякденному спілкуванні
 

Бізнес-англійська на рівні Intermediate онлайн
 

Для тих, хто хоче покращити свої навички ділової англійської, онлайн-курси стають все більш популярним варіантом. Вони не тільки зручні та гнучкі, але й надають доступ до широкого спектру інтерактивних вправ, ресурсів і тестів, розроблених спеціально для рівня Intermediate.

 Деякі з ключових переваг вивчення ділової англійської онлайн включають:

 • цілодобовий доступ до навчальних матеріалів і онлайн-спільноти підтримки;

 • гнучкі графіки та можливість підлаштовувати розклад онлайн-занять під себе;

 • різноманітні онлайн-тренажери для практики лексики, а також відпрацювання бізнес-сценаріїв з реального життя самостійно, в парах і групах;

 • регулярне оцінювання та зворотний зв’язок, щоб відстежувати прогрес і визначати сфери, які потрібно покращити.

На онлайн-курсах ділової англійської рівня Intermediate студенти активно застосовують свої мовні навички в різних робочих сценаріях. Ось кілька прикладів інтерактивних вправ, які зазвичай входять до курсів рівня B1.

 1. Симуляції рольових ситуацій: учасники розігрують різноманітні бізнес-сценарії, такі як переговори про укладення контракту або пропозиція про продаж, удосконалюючи навички спілкування.

 2. Дискусії та дебати: студенти беруть участь в онлайн-дискусіях і дебатах на теми, пов’язані з бізнесом, щоб розвивати мовлення та критичне мислення.

 3. Тематичні дослідження: учасники аналізують та обговорюють практичні приклади з реального життя, тренуючи свої навички вирішення проблем і прийняття рішень.

 4. Групові проєкти: студенти працюють у невеликих групах над віртуальними проєктами, такими як розробка маркетингового плану або бізнес-пропозиції, щоб покращувати скіли командної роботи.

 5. Відео: учасники дивляться корисні вебінари або короткі відео, щоб розвивати навички слухання та збільшувати словниковий запас, що відповідає рівню Intermediate.

 6. Онлайн-вікторини та тести: студенти тестують себе для перевірки рівня розуміння бізнес-лексики та граматики.

 7. Індивідуальні письмові завдання: учасники виконують письмові завдання, такі як написання ділового електронного листа чи звіту, покращуючи навички письма.

Ці онлайн-активності допомагають студентам застосовувати свої знання та навички в реалістичному бізнес-контексті та взаємодіяти з іншими учасниками навчального процесу.

План заняття на рівні Intermediate може виглядати так:

 • warm-up – розминка, під час якої студенти обговорюють новини чи свій день з використанням нещодавно вивченої лексики;

 • ознайомлення з новими словами та висловами;

 • використання нової лексики на практиці через вправи на заповнення пропусків, поєднання слів із їхнім значенням, діалоги;

 • покращення навичок слухання та говоріння (прослуховування аудіозаписів чи перегляд відео із подальшим обговоренням або відповідями на запитання);

 • вивчення граматичної теми відповідно до рівня Intermediate та її закріплення за допомогою вправ на виправлення помилок, складання речень;

 • ще більше розмовної практики – дебати, діалоги, рольові ігри у вигляді співбесід, переговорів, презентацій із використанням щойно вивченої лексики та граматики;

 • розвиток навичок письма із закріпленням нової лексики та граматики шляхом написання ділового листа, CV чи іншого документа;

 • фідбек викладача щодо помилок, отримання домашнього завдання.

Незалежно від того, чого ти прагнеш – розвивати свою кар’єру, ефективно спілкуватися з колегами та партнерами по всьому світу чи покращити свій рівень володіння англійською для підвищення кваліфікації – вивчення ділової англійської на рівні Intermediate є ключем до розкриття твого професійного потенціалу.

Читайте також:

Хочеш на безкоштовний пробний урок?

Close

Оберіть спосіб зв'язку з нами

Залишились питання? Пишіть сюди, ми постараємось допомогти.

Telegram Viber
Close

Зворотний дзвінок

Ми передзвонюємо у будні дні з 10:00 до 18:00.