Граматика

1586

10.07.2023

Future Simple у бізнес-контексті: випадки та приклади застосування

Що потрібно, аби запланувати робочу зустріч? Визначитися з часом і місцем – так; сформулювати тему й продумати основні пункти розмови – обов’язково; ретельно вивчити Future Simple – звісно, адже без нього ти не зможеш повідомити колегам про свої плани, якщо мова спілкування в компанії – англійська.

Зміст

1. Future Simple – приклади та структура речень

2. Коли вживається Future Simple?

3. Покажчики часу в Future Simple

4. Future Simple Passive

5. Чим Future Simple відрізняється від інших часів?

Future Simple Tense (майбутній простий час) – це граматична конструкція, яка використовується, коли йдеться про майбутні події або дії. У бізнес-контексті це важливий інструмент, що дозволяє чітко та лаконічно висловлювати свої плани, наміри та зобов'язання, а також використовується для обговорення майбутніх проєктів, прогнозів і стратегій, надання інструкцій.
 

Future Simple – приклади та структура речень


Структура стверджувального речення у Future Simple виглядає так:

subject + will + verb
(підмет + will + присудок)

Простіше не буває – після підмета ми додаємо модальне дієслово will (скорочення ’ll – we’ll, I’ll, he’ll) та смислове дієслово у формі інфінітива без to та будь-яких трансформацій. У заперечному реченні до will додаємо частку not, що разом скорочується до слова won’t. У запитанні виносимо will на перше місце, якщо немає спеціального питального слова (where, what, when, why тощо).

Зі школи ти можеш пам'ятати допоміжне дієслово shall, що вживається замість will з першою особою (тобто I, we). Його можна зустріти лише в старих британських текстах, а от у сучасній англійській мові це слово майже не використовується. Виняток – запитання-пропозиції, як от:

 • Shall I prepare the financial report for next week's meeting? – Мені підготувати фінансовий звіт до зустрічі наступного тижня?

 • Shall I schedule a meeting with that client? – Мені варто призначити зустріч із цим клієнтом?

 

Future Simple у бізнес-контексті: випадки та приклади застосування - 1

Для розуміння принципів побудови речень дивись на приклади
 

Розглянемо деякі приклади стверджувальних, заперечних і питальних речень у Future Simple в діловому контексті.

Future Simple у стверджувальних реченнях:

 • We will launch a new product next quarter. – У наступному кварталі ми запустимо новий продукт.

 • I’ll attend an IT-conference next week. – Наступного тижня я відвідаю ІТ-конференцію.

 • Our team will complete the project in time. – Наша команда завершить проєкт вчасно.

Future Simple у заперечних реченнях:

 • We will not tolerate any unethical behavior in the workplace. – Ми не будемо толерувати будь-яку неетичну поведінку на робочому місці.

 • The company won’t invest in that project. – Компанія не інвестуватиме в цей проєкт.

 • I won’t be available for the meeting tomorrow. – Завтра я не зможу прийти на зустріч.

Future Simple у запитальних реченнях:

 • Will you attend that workshop next week? – Ви відвідаєте той майстер-клас наступного тижня?

 • Where will the conference take place? – Де відбудеться конференція?

 • When will the new software be available for download? – Коли нове програмне забезпечення буде доступне для завантаження?
   

Коли вживається Future Simple?


Логічно, що майбутній простий час в англійській мові потрібен, коли ми говоримо про майбутнє. Та які саме випадки маються на увазі? Розглянемо приклади використання Future Simple в таблиці.

Випадок вживання Future Simple Tense

Приклад речення

Переклад речення

Майбутні події та плани

The company will expand its operations to new markets next year

Наступного року компанія розширить свою діяльність на нові ринки

We will hold a conference in the spring to showcase our latest products

Навесні ми проведемо конференцію, щоб продемонструвати наші найновіші продукти

Передбачення та прогнози

Our sales will increase by 10% next quarter

Наші продажі зростуть на 10% в наступному кварталі

The stock market will continue to rise over the next few months

Фондовий ринок продовжить зростати протягом наступних кількох місяців

Висловлення готовності, намірів, побоювань та обіцянок

I’ll do everything I can to ensure that this project is completed on time

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб цей проєкт був завершений вчасно

We’ll provide the best possible customer service to all of our clients

Ми забезпечимо найкраще обслуговування для всіх наших клієнтів

Вказівки (інструкції) та запити

You will need to prepare a detailed report for the meeting

Вам потрібно буде підготувати детальний звіт для зустрічі

Will you please send me the updated sales figures as soon as possible?

Ви зможете надіслати мені оновлені дані про продажі якнайшвидше?

Підкреслення визначеності чи невизначеності

We’ll definitely launch the new product line next month

Ми обов'язково запустимо нову лінійку продуктів наступного місяця

The CEO will possibly announce some major restructuring plans at the upcoming meeting

Гендиректор, можливо, оголосить про деякі основні плани реструктуризації на майбутній зустрічі

Спонтанні рішення в момент мовлення

I think I'll reach out to that potential client and see if they're available for a meeting tomorrow

Думаю, я зв'яжуся з цим потенційним клієнтом і дізнаюся, чи зможе він зустрітися з нами завтра

I will personally call our top customers and ask for their feedback on our services

Я особисто зателефоную нашим топ-клієнтам і попрошу залишити відгук про наші послуги

Умовні речення першого типу (First Conditional)

If the project is completed on time and within budget, we will celebrate with a team dinner

Якщо проєкт буде завершено вчасно і в межах бюджету, ми відсвяткуємо це вечерею з командою

If the negotiations go wrong, we will not sign the partnership agreement next week

Якщо переговори підуть не так, ми не підпишемо угоду про партнерство наступного тижня

 

Покажчики часу в Future Simple


Якщо вивчити всі правила використання Future Simple важко, то на допомогу прийдуть маркери часу. Це слова-покажчики, що часто вживаються з тим чи іншим часом. Тож якщо ти збираєшся використовувати такі слова та фрази – це знак, що, можливо, речення треба будувати в Future Simple:

 • tomorrow – завтра;
 • next week/ month/ quarter/ year – наступного тижня/ місяця/ кварталу/ року;
 • soon – скоро;
 • later – пізніше;
 • in three days/ a week/ two month/ five years – через три дні/ тиждень/ два місяці/ п'ять років;
 • in the near future – у найближчому майбутньому.

Зверни увагу, що це приблизне позначення часу. Якщо тобі відома точна година або точний відрізок часу, протягом якого виконуватиметься дія, то потрібно вживати вже інші часи.

Що стосується пунктуації, то якщо ми зазначаємо час на початку речення, то це слово чи фразу потрібно відділити комою, якщо ж у кінці речення – кома не ставиться.

 • I will meet with the client next Tuesday. – Я зустрінуся з клієнтом наступного вівторка.

 • We will introduce a new pricing strategy next quarter. – Ми запровадимо нову цінову стратегію в наступному кварталі.

 • In the coming years, we will focus on sustainability and social responsibility. – У найближчі роки ми зосередимося на сталому розвитку та соціальній відповідальності.

 

Future Simple у бізнес-контексті: випадки та приклади застосування - 2

Щоб запам'ятати правила вживання часу, практикуйся усно та письмово
 

Future Simple Passive


Часто занепокоєння у тих, хто вивчає іноземну, викликає пасив у майбутньому часі. Проте використання passive у Future Simple нічим не відрізняється від його вживання в інших часах.

Отже, коли певний суб’єкт (у реченні це підмет) не буде виконувати дію, а дія буде виконуватись над ним, тобто він вже стане об’єктом, тоді нам знадобиться Future Simple Passive. 

Речення в такому випадку будуються за допомогою допоміжних дієслів will + be та третьої форми основного дієслова (Past Participle). Наприклад:

 • The project will be completed by the team before the deadline. – Проєкт буде завершено командою до дедлайну (а не команда завершить проєкт до дедлайну). 

 • The new office space will be leased by the company. – Нове офісне приміщення буде орендоване компанією (а не компанія орендує нове офісне приміщення).

Ким буде здійснена дія (так звану дійову особу), зазначати в реченнях Future Simple Passive не обов’язково. Заперечні та питальні речення будуються без винятків. Подивимось на прикладах:

 • The sales targets will not (won’t) be achieved by the end of the quarter. – Цільові показники продажів не будуть досягнуті до кінця кварталу.

 • Will the contract be signed by both parties? – Чи буде контракт підписаний обома сторонами?
   

Чим Future Simple відрізняється від інших часів?


Не завжди, говорячи про майбутнє, потрібно вживати Future Simple – адже в англійській існує чотири future tenses. Чим простий майбутній час відрізняється від інших часів та граматичних конструкцій? Допоможе з’ясувати порівняльна таблиця Future Simple – інші часи.

Future Simple

Future Continuous

Нетривалі дії в майбутньому без чіткого зазначення часу їх виконання:

I will finish the report tomorrow

(Я закінчу звіт завтра) 

Тривалі дії в майбутньому, які відбудуться в конкретний проміжок часу чи момент:

I will be working on the report from 9 am to 5 pm tomorrow

(Завтра я працюватиму над звітом з 9 ранку до 5 вечора) 

Future Simple

Future Perfect

Дії в майбутньому без згадки про їх завершеність:

I will have a meeting with the client next week

(Наступного тижня я зустрінуся з клієнтом)

Дії в майбутньому, які будуть виконані/ завершені до певного моменту:

By the time I meet with the client next week, I will have prepared a detailed presentation

(До зустрічі з клієнтом наступного тижня я підготую детальну презентацію)

Future Simple

Future Perfect Continuous

Тривалість і завершеність/ незавершеність майбутніх дій не має значення:

I will work on this project in the near future

(Я працюватиму над цим проєктом найближчим часом)

Довготривалі дії в майбутньому, які завершаться до певного часу:

By the time I finish this project, I will have been working on it for over two months straight

(До того часу, як я закінчу цей проєкт, я працюватиму над ним більше двох місяців поспіль)

Future Simple

Present Continuous

Плани на майбутнє, які можуть і не втілитись:

I will possibly attend a marketing conference next week

(Можливо, наступного тижня я відвідаю маркетингову конференцію)

Заплановані дії в майбутньому, які точно відбудуться:

I am attending a marketing conference next week

(Наступного тижня я відвідаю маркетингову конференцію)

Future Simple

To be going to

Спонтанні рішення та плани, суб'єктивні прогнози без фактичного підтвердження:

I will prepare a proposal for the new project

(Я підготую пропозицію для нового проєкту)

Обмірковані рішення та наміри щодо найближчого майбутнього, а також прогнози, засновані на фактах:

I am going to prepare a proposal for the new project

(Я збираюся підготувати пропозицію для нового проєкту)

Читайте також:

Хочеш на безкоштовний пробний урок?

Close

Оберіть спосіб зв'язку з нами

Залишились питання? Пишіть сюди, ми постараємось допомогти.

Telegram Viber
Close

Зворотний дзвінок

Ми передзвонюємо у будні дні з 10:00 до 18:00.